Ὁμήρου Ὀδύσσεια

Αρχαίο Ελληνικό Κείμενο

Λεπτομέρεια από μελανόμορφη γεωμετρική οινοχόη, (8ος αι. πΧ), Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο  (14kb)

Τηλεμάχεια

Ραψωδία α΄ - Θεῶν ἀγορά. Ἀθηνᾶς παραίνεσις πρὸς Τηλέμαχον. Μνηστήρων εὐωχία.

Ραψωδία β΄ - Ἰθακησίων ἀγορά. Τηλεμάχου ἀποδημία.

Ραψωδία γ΄ - Τὰ ἐν Πύλῳ.

Ραψωδία δ΄ - Τὰ ἐν Λακεδαίμονι.

Λεπτομέρεια από μελανόμορφη γεωμετρική οινοχόη, (8ος αι. πΧ), Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο (14kb)

Φαιακίδα

Ραψωδία ε΄ - Ὀδυσσέως σχεδία.

Ραψωδία στ' (ζ)- Ὀδυσσέως ἄφιξις εἰς Φαιάκας.

Ραψωδία ζ΄ (η)- Ὀδυσσέως εἴσοδος πρὸς Ἀλκίνουν.

Ραψωδία η΄ (θ) - Ὀδυσσέως σύστασις πρὸς Φαιάκας.

Ραψωδία θ΄ (ι) - Ἀλκίνου ἀπόλογοι. Κυκλώπεια.

Ραψωδία ι' (κ) - Τὰ περὶ Αἰόλου καὶ Λαιστρυγόνων καὶ Κίρκης.

Ραψωδία ια' (λ) - Νέκυια.

Ραψωδία ιβ' (μ) - Σειρῆνες. Σκύλλα. Χάρυβδις. Βόες Ἡλίου.

Ραψωδία ιγ΄ (ν)(1-208) - Ὀδυσσέως ἀπόπλους παρὰ Φαιάκων.

Ν. Εγγονόπουλος: Πηνελόπη και Οδυσσέας (20kb)

Μνηστηροφονία

Ραψωδία ιγ΄ (ν) (ν209-440) - Ὀδυσσέως ἄφιξις εἰς Ἰθάκην.

Ραψωδία ιδ΄ (ξ) - Ὀδυσσέως πρὸς Εὔμαιον ὁμιλία.

Ραψωδία ιε΄(ο) - Τηλεμάχου πρὸς Εὔμαιον ἄφιξις.

Ραψωδία ιστ΄(π) - Τηλεμάχου ἀναγνωρισμὸς Ὀδυσσέως.

Ραψωδία ιζ΄ (ρ) - Τηλεμάχου ἐπάνοδος πρὸς Ἰθάκην.

Ραψωδία ιη' (σ) - Ὀδυσσέως καὶ Ἴρου πυγμή.

Ραψωδία ιθ΄ (τ) - Ὀδυσσέως καὶ Πηνελόπης ὁμιλία. Τὰ νίπτρα.

Ραψωδία κ΄) - Τὰ πρὸ τῆς μνηστηροφονίας.

Ραψωδία κα΄ (φ) - Τόξου θέσις.


Ραψωδία κβ΄ (χ) - Μνηστηροφονία.

Ραψωδία κγ΄ (ψ) - Ὀδυσσέως ὑπὸ Πηνελόπης ἀναγνωρισμὸς.

Ραψωδία κδ΄ (ω) - Σπονδαὶ.


Χρίστος Α. Νεοφύτου
1998-2004